01103, Kyiv, blvd. Mykola Mikhnovsky (Druzhby Narodiv) 7